புதிய வரிசையுடன் 21 ஆண்டுகளில் Pantera இன் முதல் நிகழ்ச்சியைப் பாருங்கள்

Pantera இன் எஞ்சியிருக்கும் அசல் உறுப்பினர்கள், Phil Anselmo மற்றும் Rex Brown, சார்லி பெனான்ட் மற்றும் சாக் வைல்ட் ஆகியோர் 14-பாடல் தொகுப்பிற்காக இணைந்தனர்.